Για του Χριστού την πίστη την αγία & της πατρίδος ημών την Ελευθερία!!!

 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ένδοξη ΕΛΛΑΔΑ μας!!! 

Ζήτω το ηρωϊκό ΕΠΟΣ του 1940!!!