Ο 'Ορκος ...

-Θέλεις,αδελφέ μου,να ειπής,μα τον Θεόν ; Δεν λέγεις,μα την αλήθειαν ; Εκεί οπού θα κάμης όρκον του αδελφού σου,πες του επ΄αληθείας,και αν δεν σου πιστεύση,τράβα τον δρόμο σου. Να απέχωμεν,αδελφέ μου,να μη ορκιζώμεθα εις το όνομα του Θεού,ή να κάμνωμεν όρκους και να ονομάζωμεν τους Αγίους μας ή οπού ομνύουν κάποιοι άγνωστοι το όνομα της Αγίας Τριάδος.Αλλοίμονον εις εκείνους΄φωτιά πύρινη τους κατακαίει και τους φλογίζει.


{Από το βιβλίο ΚΟΣΜΑΣ ο ΑΙΤΩΛΟΣ του Επισκόπου Αυγουστίνου Ν.Καντιώτη (Διδαχές Ε σελ.220) } .-