Η αμέλεια...

Γέροντα, για να αντιμετωπίσω αυτόν τον καιρό την αμέλεια, έκανα μια προσπάθεια να εφαρμόσω ένα πρόγραμμα.
– Το πρόγραμμα καλό είναι, αλλά πρέπει πρώτα να μπή η καρδιά και μετά το πρόγραμμα.
– Μήπως, Γέροντα, να μου βάζατε εσείς ένα πρόγραμμα;
– Το πρόγραμμα που θα σού βάλω, είναι να κάνης ό,τι πνευματικό σε ευχαριστεί.
Να μη στρυμώχνης με άγχος τον εαυτό σου, αλλά να εξετάζης από τί είδους πνευματική τροφή έχει ανάγκη η ψυχή σου και να της το δίνης.
Όταν νιώθης την ανάγκη να ψάλης, να ψάλλης· όταν σε τραβάη η μελέτη, να μελετάς· όταν σε τραβάη η ευχή, να λές την ευχή.
Να κάνης και ό,τι άλλο πνευματικό επιθυμείς, αρκεί να μην καταπιέζης τον εαυτό σου.
Νομίζω ότι κατάλαβες.
Αυτό θα γίνη τώρα στις αρχές, μέχρι να γλυκαθή η ψυχή σου, και μετά θα μπής σε μια πνευματική σειρά που θα σε τραβάη από μόνη της.
Μήν ανησυχής λοιπόν, με την Χάρη του Θεού θα πάρη μπρός η μηχανή σου και θα τρέχης.
Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου: ΛΟΓΟΙ ΣΤ’ «Περί Προσευχής».