Εκείνος...Εκείνος που είναι ο άρτος της ζωής άρχισε το έργο του, αφού «επείνασε».
Εκείνος που προσφέρει το ύδωρ της ζωής ετελείωσε το έργο του με την κραυγή «Διψώ»!
Εκείνος που υπέφερε κούραση είναι η δική μας γαλήνη και ξεκούραση.
Εκείνος εσύρθη ως αρνίον στη σφαγή. Έγινε όμως ο καλός Ποιμήν όλων μας.
Εκείνος απέθανε. Αλλά με το θάνατό του επάτησε τον θάνατο και χάρισε ζωή σε όλους μας.