Ποιμαντορία των ενοριών - Μητροπολίτης Φωκίδος Θεόκτιστος

Διά τῆς παρούσης ἐγκυκλίου, παρακαλῶ τήν ἀγάπη σας, ὅσοι ἀπό ἐσᾶς ἀγαπᾶτε πραγματικά τήν Ἐκκλησία μας, τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Ἐπίσκοπό σας καί τόν λαό μας, νά ἐργασθεῖτε πρός αὐτή τήν κατεύθυνση, τῆς πνευματικῆς ἀναγέννησης τοῦ λαοῦ μας.
 Ζητῶ ἀπό ἐσᾶς, μαζί μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ὅπως ἀναφέρει στήν Α΄ Πρός Τιμόθεον Ἐπιστολή του Κεφ. 3, 1-5, ὁ κληρικός νά εἶναι: «ἀδιάβλητος, μιᾶς γυναῖκας ἄνδρας (ἐάν εἶναι ἔγγαμος), προσεκτικός, ἐγκρατής, σεμνός, φιλόξενος, διδακτικός, ὄχι βίαιος καί ἐπιθετικός, ὄχι φιλόνικος, ὄχι φιλάργυρος καί αἰσχροκερδής, ἀλλά πρᾶος, ἀφιλόνικος, ἀφιλάργυρος. Να κυβερνᾶ καλά τό σπίτι του, νά ἔχει παιδιά ὑπάκουα, πιστά στόν Χριστό καί σεμνά. Διότι ἐάν κανείς δέν ξέρει νά κυβερνήσει τό σπίτι του, τότε πῶς θά κυβερνήσει και θά διοικήσει τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ;» Αὐτή, τήν ἁγία ζωή θέλω καί ἐπιθυμῶ νά ἔχουν οἱ κληρικοί μου καί οἱ οἰκογένειές τους. Διότι βλέποντας, οἱ πιστοί αὐτή τήν ἁγία ζωή σας, θά σᾶς ἔχουν πρότυπα καί θά σᾶς μιμοῦνται.
  Ὡς μᾶς βεβαιώνουν, οἱ Ἅγιοί μας καί ἡ ὀρθόδοξος παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, τά ἀνωτέρω, ἐπιτυγχάνονται ζῶντας ἐμεῖς οἱ ἴδιοι καθημερινή πνευματική καί λειτουργική ζωή. Δι' αὐτό ἐξάλλου, οἱ Ἅγιοι μας ἔχουν ὁρίσει τούς λειτουργικούς κύκλους τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.
 Ἄν σήμερα ἐμεῖς καί ὁ λαός μας, δέν ζοῦμε τήν χριστιανική ζωή στήν πράξη καί στήν καθημερινότητα, αὐτό ὀφείλεται στό ὅτι ἀπό μόνιμοι κάτοικοι τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας, γίναμε ἐπισκέπτες αὐτῶν. Ἀντί ὁ Ναός, νά εἶναι τό κέντρο τῆς ζωῆς μας καί νά ζοῦμε καθημερινά, ὡς μᾶς λέγουν οἱ Ἅγιοι, ἐντός αὐτοῦ, ἐμεῖς ἐπισκεπτόμεθα, δυστυχῶς, τούς Ναούς μας, διά ἐλάχιστες ὧρες μόνο τίς Κυριακές ἤ ἄν τύχει καί κάποια ἄλλη ἡμέρα…

 Πῶς εἶναι δυνατόν, ὅταν κλήρος καί λαός, γίναμε ἐπισκέπτες τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας, ἐρωτῶ, πῶς εἶναι δυνατόν μετά νά ἔχουμε, χριστιανική καί πνευματική ζωή; Πῶς εἶναι δυνατόν, ὅταν τίς περισσότερες ὧρες καί ἡμέρες τῆς ζωῆς μας, ὁ νοῦς μας, ἡ καρδιά μας, ἡ ψυχή μας, εἶναι στραμμένη στόν κόσμο καί ὄχι στόν Χριστό, στίς Ἱερές Ἀκολουθίες, στίς Θεῖες Λειτουργίες, στήν προσευχή, στήν μελέτη τῶν Ἁγίων Γραφῶν, νά φέρουμε πνευματικούς καρπούς μετά στήν ἐνορία μας;
 Πῶς εἶναι δυνατόν, καλοί μου πατέρες, μία ὑπηρεσία νά προκόψει, ὅταν οἱ ἐργαζόμενοι σέ αὐτήν, ἐργάζονται τό πολύ δύο μέ τρεῖς ὧρες, μόνο τήν ἑβδομάδα; Ἀλλά καί ποιός ἐργάτης στίς ἡμέρες μας, ἐργάζεται δύο μέ τρεῖς ὧρες μόνο τήν ἑβδομάδα καί λαμβάνει κανονικό μισθό, τήν ὥρα πού ἄλλοι ἐργάζονται ἡμερησίως ὀκτώ καί παραπάνω ὧρες;
 Θέλοντας λοιπόν τήν πνευματική ἀναγέννηση ὅλων σας καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ μας, σᾶς παρακαλῶ ὡς Ἐπίσκοπός σας, Ποιμενάρχης καί ὑπεύθυνος τῶν ψυχῶν σας, (ὑπέρ τῶν ὁποίων ὁ Χριστός ἐσταυρώθη καί ἔδωσε τό αἷμα Του διά τήν σωτηρία ὅλων μας καί γνωρίζοντας, ὅτι θά δώσουμε φρικτό λόγο στό Θεό, διά τίς ψυχές πού ποιμαίνουμε, τόσον ἐσεῖς ὡς κληρικοί, ὅσο καί ἐγώ, ὡς Ἐπίσκοπος, κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως καί τῆς Δευτέρας τοῦ Χριστοῦ Παρουσίας), σᾶς παρακαλῶ, γράφω καί πάλι
 α) νά τελεῖτε καθημερινά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἰδιαιτέρως δέ τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Παρακαλῶ
 β) νά εὑρίσκεσθε καθημερινῶς εἰς τόν Ἱερό Ναό σας, εἴτε εἰς τό γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ σας, ἐάν ὑπάρχει, πέραν τῆς ὥρας τῶν Ι. Ἀκολουθιῶν γιά λίγες ὧρες, ὥστε οἱ πιστοί νά ἔχουν τή δυνατότητα νά ἔρχονται σέ καθημερινή ἐπαφή μέ τόν ἐφημέριό τους, γιά ὁποιοδήποτε ζήτημα τούς ἀπασχολεῖ. Παρακαλῶ ἀκόμη
 γ) νά κάνετε ποιμαντικές ἐπισκέψεις στά σπίτια τῶν ἐνοριτῶν σας, θέλω νά γνωρίζετε ὅτι ὅποιος κληρικός ἐνήργησε ἔτσι, μέσα σέ ἕνα χρόνο τριπλασίασε τό ἐκκλησίασμά του. Αὐτό μαρτυρεῖ ἡ ἐμπειρία μας, τόσον ὡς κληρικοῦ, ὅσον καί ὡς Ἐπισκόπου. Ἐπιπλέον, σᾶς παρακαλῶ
 δ) νά δείχνετε μεγάλο ἐνδιαφέρον, γιά τήν κατήχηση τῶν νέων μας. Κάντε, ὅτι εἶναι δυνατόν, ὥστε οἱ νέοι τῶν ἐνοριῶν σας, νά ἔρχονται στά κατηχητικά σχολεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί σέ ὅλες τίς συνάξεις νέων, πού γίνονται κατά τόπους σέ διαφορετικές ἐνορίες. Θά λάβω σοβαρά ὑπ' ὄψιν μου, τούς ἱερεῖς ἐκείνους καί θά τούς τιμήσω, πού ἔδειξαν μεγάλο ἐνδιαφέρον γιά τούς νέους μας. (Στό τέλος τῆς κατηχητικῆς χρονιᾶς, θά ἐρωτηθοῦν οἱ κατηχητές, ἰδιαιτέρως τῶν νέων Γυμνασίου-Λυκείου, καθώς καί τῶν νέων ἡλικίας 18 ἕως 40 ἐτῶν, ἀπό ποῖες ἐνορίες προήρχοντο).
...........
Θέλω καί ἐπιθυμῶ, νά ἔλθετε κοντά στό λαό μας, νά γίνετε οἱ ἴδιοι προσευχή καί μεσίτες πρός τόν Θεό «ὑπέρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καί τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων».
  Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν.
  † Ο ΦΩΚΙΔΟΣ    Θ Ε Ο Κ Τ Ι Σ Τ Ο Σ