«Λάβετε φάγετε, τοῦτο ἐστι τό Σῶμα μου... Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ ἐστί τό Αἷμα μου...».

«Ἄς ἀναλογισθοῦμε τί ἀξία ἔχει γιά ἐμᾶς ἡ θυσία τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Γιά τούς πιστούς δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία πώς κατ᾿ αὐτή τήν ὥρα τῆς θυσίας μέ τήν φωνή τοῦ ἱερέως ἀνοίγονται οἱ οὐρανοί, παρίστανται οἱ χοροί τῶν ἀγγέλων, τά κατώτατα γίνωνται συγκοινωνοί μέ τά ἀνώτατα, ἡ γῆ συνάπτεται μέ τά οὐράνια, τά ὁρατά καί τά ἀόρατα γίνονται ἕνα…»
~Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου~