ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ και ΜΕΘΟΔΙΟΣ,

Αυτάδελφοι, Θεσσαλονικείς (827-869), (820-886)
Φωτιστές των σλαβικών λαών, Ισαπόστολοι
Εορτάζουν την 11η Μαΐου 2016
"῾Η πορεία τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀνάμεσα στὰ σλαβικὰ ἔθνη ὑπῆρξε ραγδαία, ἀποτελεσματικὴ καὶ μεγαλειώδης. Τὰ ἐπεισόδια ποὺ ἡ ἱστορία ἀναφέρει σὲ σχέσι μὲ τὴν ἐκχρι­στιάνισι αὐτῶν τῶν λαῶν δὲν ἦσαν ἀσυνάρτητα, ἀλλὰ συν­τονίζονταν ἀπὸ μία κεντρικὴ ἑστία, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατρι­αρχεῖο, ποὺ ἐπρογραμμάτισε τὸ ὅλο ἔργο ὑπὸ τὴν καθοδή­γησι τοῦ Φωτίου. ᾿Εκτελεσταὶ αὐτοῦ τοῦ προγράμματος ὑ­πῆρξαν οἱ δύο ἀδελφοὶ ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη Κύριλλος καὶ Μεθόδιος, ποὺ ἐργάσθηκαν ἀκούραστα ἀνάμεσα σὲ ὅλους τοὺς σλαβικοὺς λαούς· Ρώσους, Μοραβούς, Σλοβένους, Κροά­τες, Σέρβους, Σλοβάκους, Τσέχους, Πολωνοὺς καὶ Βουλ­γάρους.
Τὸ ἔργο τους ἦταν βασικὰ θρησκευτικό. Μὲ τὶς ἐνέρ­γειες αὐτῶν καὶ τῶν μαθητῶν τους ὅλοι οἱ σλαβικοὶ λαοὶ εἰσῆλθαν στὴ χορεία τῶν χριστιανικῶν ἐθνῶν. ᾿Αλλὰ μαζὶ μὲ τὸν Χριστιανισμὸ παραδόθηκαν σ᾿ αὐτοὺς καὶ ὅλες οἱ ἐ­ξ­ημε­ρωτικὲς δυνάμεις. Μαζὶ μὲ τὰ ἰδεώδη τῆς πίστεως οἱ ἀπό­στολοι ἐδίδαξαν στοὺς Σλάβους τὴν ἀγάπη καὶ τὴν εὐ­γέ­νεια, καὶ τοὺς ἐμφύσησαν τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας. Τοὺς ἐ­χά­ρισαν τοὺς πρώτους γραπτοὺς νόμους, μὲ τοὺς ὁποίους ὠρ­γάνωσαν καθεστὼς εὐνομίας καὶ εὐταξίας. Τοὺς προσέ­φεραν γλῶσσα γραπτὴ καὶ ἕτοιμη νὰ χρησιμοποιηθῆ στὴ θεολογία, τὴ λογοτεχνία, τὴν παιδεία καὶ τὴν ἐπιστήμη. Αὐτὴ ἡ γλῶσ­σα ἀπετέλεσε τὸν κρίκο ποὺ συνέδεσε ὅλα τὰ μέλη τοῦ σλα­βικοῦ κόσμου. "
Στις φωτογραφίες βλέπουμε τον τάφο του Αγίου Κυρίλλου με αφιερώματα από όλες τις εκκλησίες των σλαβικών, αλλά και άλλων χωρών και της Ελλάδας, καθώς και τα λείψανα του Αγίου Κυρίλλου που βρίσκονται στη Βασιλική του Αγίου Κλήμεντος στη Ρώμη.
Ο βίος των Αγίων βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης:http://www.imth.gr/default.aspx…
ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΠΡΕΣΒΕΥΣΑΤΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ