π. Σάββας Λαυρεώτης 7-6-16 - Για την «Αγία» και «Μεγαλη» Σύνοδο.