Η ΠΙΣΤΙΣ ΩΣ ΒΙΩΜΑ.Ο Αλέξανδρος Τσιριντάνης, στο βιβλίο του με τίτλο:

 Η ΠΙΣΤΙΣ ΩΣ ΒΙΩΜΑ, ΤΟΜΟΣ Α΄, λέει στη σελίδα 61: